Оцетен алдехид: свойства, производство, приложение

Оцетен алдехид: свойства, производство, приложение
Оцетен алдехид: свойства, производство, приложение
Anonim

Въведение

ацеталдехидна формула
ацеталдехидна формула

Днес са известни милиони химически съединения. И повечето от тях са органични. Тези вещества са разделени на няколко големи групи, името на една от тях е алдехиди. Днес ще разгледаме представител на този клас - ацеталдехид.

Дефиниция

Оцетният алдехид е органично съединение от класа на алдехидите. Може да се нарече и по различен начин: ацеталдехид, етанал или метилформалдехид. Формулата за ацеталдехид е CH3-CHO.

Свойства

ацеталдехид оцетна киселина
ацеталдехид оцетна киселина

Въпросното вещество е под формата на безцветна течност с остра задушлива миризма, която е силно разтворима във вода, етер и алкохол. Тъй като точката на кипене на обсъжданото съединение е ниска (около 20 оС), само неговият тример, паралдехид, може да се съхранява и транспортира. Оцетният алдехид се получава чрез нагряване на споменатото вещество с неорганична киселина. Това е типичен алифатен алдехид и може да участва във всички реакции, които са характерни за тази група съединения. Веществото има свойството на тавтомеризация. Този процес завършва с образуването на енол - винилов алкохол. Тъй като ацеталдехидът се предлага като безводен мономер, той се използва като електрофил. И той, и неговите соли могат да влизат в реакции. Последните, например, когато взаимодействат с реактива на Grignard и литиево-органичните съединения, образуват хидроксиетилови производни. Оцетният алдехид по време на кондензация се отличава със своята хиралност. Така че, по време на реакцията на Strecker, той може да кондензира с амоняк и цианиди и аминокиселината аланин ще стане продукт на хидролиза. Ацеталдехидът също влиза в същия тип реакция с други съединения - амини, след което имини стават продукт на реакцията. При синтеза на хетероциклични съединения ацеталдехидът е много важен компонент, основата на всички текущи експерименти. Паралдехидът, цикличният тример на това вещество, се получава чрез кондензация на три молекули етанал. Ацеталдехидът може също да образува стабилни ацетали. Това се случва по време на взаимодействието на въпросния химикал с етилов алкохол, протичащо при безводни условия.

ацеталдехид
ацеталдехид

Получаване

Ацеталдехидът се произвежда главно чрез окисление на етилен (процесът на Wacker). Паладиевият хлорид действа като окислител. Това вещество може да се получи и по време на хидратирането на ацетилен, в който присъстват живачни соли. Реакционният продукт е енол, който се изомеризира до желаното вещество. Друг начин за получаване на ацеталдехид, който е бил най-популярен много преди процесът Wacker да стане известен, е окисляването или дехидратирането на етанол в присъствието на медни или сребърни катализатори. По време на дехидратация, в допълнение към желаното вещество, се образува водород, а по време на окисление - вода.

Приложение

С помощта на обсъжданото съединение се получават бутадиен, алдехидни полимери и някои органични вещества, включително едноименната киселина. Образува се при окисляването му. Реакцията изглежда така: "кислород + ацеталдехид=оцетна киселина". Етаналът е важен прекурсор на много производни и това свойство се използва широко в синтеза на много вещества. При хора, животни и растения ацеталдехидът участва в някои сложни реакции. Намира се и в цигарения дим.

Заключение

Ацеталдехидът може да направи както добро, така и лошо. Има лош ефект върху кожата, дразни и вероятно е канцероген. Следователно присъствието му в тялото е нежелателно. Но някои хора сами провокират появата на ацеталдехид, като пушат цигари и пият алкохол. Помислете за това!

Популярна тема